Warunki korzystania

Strona ExoSpecial.com jest dziełem chronionym prawem autorskim należącym do ExoSpecial. Niektóre funkcje Witryny mogą podlegać dodatkowym wytycznym, warunkom lub zasadom, które zostaną opublikowane w Witrynie w związku z takimi funkcjami.

Niniejsze Warunki użytkowania opisują prawnie wiążące warunki, które nadzorują korzystanie z Witryny. UZYSKAJĄC DOSTĘP DO STRONY, JESTEŚ ZGODNY Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI i oświadczasz, że masz uprawnienia i zdolność do ich zawarcia. MUSISZ MIEĆ CO NAJMNIEJ 18 LAT, ABY UZYSKAĆ ​​DOSTĘP DO WITRYNY. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z JAKIKOLWIEK Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NIE KORZYSTAJ Z WITRYNY.

Dostęp do Witryny

Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków. ExoSpecial udziela użytkownikowi nieprzenoszalnej, niewyłącznej, odwołalnej, ograniczonej licencji na dostęp do Witryny wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek i surowo zabrania jakiejkolwiek formy zbierania danych.

Pewne ograniczenia. Prawa zatwierdzone w niniejszych Warunkach podlegają następującym ograniczeniom: (a) nie możesz sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, przenosić, cedować, rozprowadzać, hostować ani w inny sposób wykorzystywać komercyjnie Witryny; (b) nie będziesz zmieniać, tworzyć dzieł pochodnych, dezasemblować, odtwarzać kompilacji ani odtwarzać kodu źródłowego jakiejkolwiek części Witryny; (c) nie będziesz uzyskiwać dostępu do Witryny w celu zbudowania podobnej lub konkurencyjnej witryny internetowej; oraz (d) z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, żadna część Witryny nie może być kopiowana, reprodukowana, rozpowszechniana, ponownie publikowana, pobierana, wyświetlana, publikowana ani przesyłana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, chyba że wskazano inaczej, jakiekolwiek przyszłe wydanie, aktualizacja lub inne dodatki do funkcjonalności Witryny podlegają niniejszym Warunkom. Wszystkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności w Witrynie muszą być zachowane na wszystkich jej kopiach.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zakończenia Witryny z powiadomieniem lub bez powiadomienia. Zatwierdziłeś, że Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek zmiany, przerwy lub zamknięcie Witryny lub jakiejkolwiek części.

Brak wsparcia lub konserwacji. Zgadzasz się, że Firma nie będzie miała obowiązku udzielania Ci wsparcia w związku z Witryną.

Wyłączając wszelkie Treści użytkownika, które możesz udostępnić, masz świadomość, że wszystkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, patenty, znaki towarowe i tajemnice handlowe, w Witrynie i jej zawartości są własnością Spółki lub dostawców Spółki. Należy pamiętać, że niniejsze Warunki i dostęp do Witryny nie dają żadnych praw, tytułów ani udziałów w jakichkolwiek prawach własności intelektualnej, z wyjątkiem praw ograniczonego dostępu wyrażonych w niniejszej Umowie. Firma i jej dostawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa nie przyznane w niniejszych Warunkach.

Linki i reklamy innych firm; Inni użytkownicy

Linki i reklamy innych firm. Witryna może zawierać łącza do witryn i usług stron trzecich i/lub wyświetlać reklamy stron trzecich. Takie linki i reklamy osób trzecich nie podlegają kontroli Firmy, a Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek linki i reklamy osób trzecich. Firma zapewnia dostęp do tych linków i reklam stron trzecich tylko dla wygody użytkownika i nie przegląda, zatwierdza, monitoruje, popiera, nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do linków i reklam stron trzecich. Użytkownik korzysta ze wszystkich linków i reklam stron trzecich na własne ryzyko i powinien zachować przy tym odpowiednią ostrożność i dyskrecję. Po kliknięciu dowolnego z linków i reklam podmiotów zewnętrznych obowiązują odpowiednie warunki i zasady podmiotów zewnętrznych, w tym praktyki dotyczące prywatności i gromadzenia danych podmiotów zewnętrznych.

Inni użytkownicy. Każdy użytkownik Witryny ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie własne Treści Użytkownika. Ponieważ nie kontrolujemy Treści Użytkownika, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za Treści Użytkownika, niezależnie od tego, czy zostały one dostarczone przez Ciebie, czy przez inne osoby. Zgadzasz się, że Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku takich interakcji.

Niniejszym zwalniasz i na zawsze zwalniasz Firmę i naszych funkcjonariuszy, pracowników, agentów, następców i cesjonariuszy z każdego przeszłego, obecnego i przyszłego sporu, roszczenia, kontrowersji, żądania, prawa, zobowiązania, odpowiedzialności, działanie i przyczyna działania wszelkiego rodzaju i natury, które powstały lub wynikają bezpośrednio lub pośrednio z Witryny lub są związane bezpośrednio lub pośrednio z Witryną. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, niniejszym zrzekasz się sekcji 1542 kalifornijskiego kodeksu cywilnego w związku z powyższym, który stanowi: „ogólne zwolnienie nie obejmuje roszczeń, o których wierzyciel nie wie lub nie podejrzewa, że ​​istnieją na jego korzyść w czas wykonania zwolnienia, o którym wiedział, że musiało w istotny sposób wpłynąć na jego ugodę z dłużnikiem."

Pliki cookie i sygnalizatory WWW. Jak każda inna strona internetowa, ExoSpecial używa plików „cookies”. Te pliki cookie służą do przechowywania informacji, w tym preferencji odwiedzających oraz stron w witrynie, do których użytkownik uzyskał dostęp lub które odwiedził. Informacje są wykorzystywane do optymalizacji doświadczeń użytkowników poprzez dostosowywanie zawartości naszej strony internetowej w oparciu o typ przeglądarki odwiedzających i/lub inne informacje.

Disclaimers

Witryna jest udostępniana na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”, a firma i nasi dostawcy wyraźnie zrzekają się wszelkich gwarancji i warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych, w tym wszelkich gwarancji lub warunków przydatności handlowej , przydatności do określonego celu, tytułu, cichej przyjemności, dokładności lub nienaruszania praw. My i nasi dostawcy nie gwarantujemy, że witryna spełni Twoje wymagania, będzie dostępna nieprzerwanie, na czas, bezpieczna lub wolna od błędów, czy będzie dokładna, niezawodna, wolna od wirusów lub innego szkodliwego kodu, kompletna, legalna lub bezpieczny. Jeśli obowiązujące prawo wymaga jakichkolwiek gwarancji w odniesieniu do witryny, wszystkie takie gwarancje są ograniczone do dziewięćdziesięciu (90) dni od daty pierwszego użycia.

W niektórych jurysdykcjach wykluczenie gwarancji dorozumianych jest niedozwolone, więc powyższe wyłączenie może nie mieć zastosowania. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia czasu obowiązywania dorozumianej gwarancji, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania.

Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, w żadnym wypadku firma ani nasi dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakiejkolwiek osoby trzeciej za jakiekolwiek utracone zyski, utracone dane, koszty zakupu produktów zastępczych lub jakiekolwiek pośrednie, wynikowe, przykładowe, przypadkowe, szczególne lub karne szkody wynikające z niniejszych warunków lub związane z tymi warunkami lub korzystaniem lub niemożnością korzystania z witryny, nawet jeśli firma została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Dostęp do witryny i korzystanie z niej odbywa się według własnego uznania i na własne ryzyko, a Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia swojego urządzenia lub systemu komputerowego lub wynikające z tego utratę danych.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, nasza odpowiedzialność wobec użytkownika za jakiekolwiek szkody wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane będzie zawsze ograniczona do maksymalnie pięćdziesięciu dolarów amerykańskich (50 USD). Istnienie więcej niż jednego roszczenia nie zwiększy tego limitu. Zgadzasz się, że nasi dostawcy nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy lub z nią związanej.

W niektórych jurysdykcjach ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe nie jest dozwolone, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania.

Okres obowiązywania i wypowiedzenie. Z zastrzeżeniem niniejszej sekcji, niniejsze Warunki pozostaną w pełnej mocy i będą obowiązywać podczas korzystania z Witryny. Możemy zawiesić lub wypowiedzieć Twoje prawa do korzystania z Witryny w dowolnym momencie z dowolnego powodu według naszego wyłącznego uznania, w tym w przypadku korzystania z Witryny z naruszeniem niniejszych Warunków. Po wygaśnięciu Twoich praw wynikających z niniejszych Warunków, Twoje Konto oraz prawo do dostępu i korzystania z Witryny wygasają natychmiast. Rozumiesz, że każde zamknięcie Twojego Konta może wiązać się z usunięciem Twoich Treści Użytkownika powiązanych z Twoim Kontem z naszych baz danych. Firma nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie za jakiekolwiek wygaśnięcie Twoich praw wynikających z niniejszych Warunków.

Polityka praw autorskich

Firma szanuje własność intelektualną innych i prosi, aby użytkownicy naszej Witryny robili to samo. W związku z naszą Witryną przyjęliśmy i wdrożyliśmy politykę poszanowania praw autorskich, która przewiduje usuwanie wszelkich materiałów naruszających prawo oraz wygaśnięcie użytkowników naszej Witryny internetowej, którzy wielokrotnie naruszają prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie. Jeśli uważasz, że jeden z naszych użytkowników, korzystając z naszej Witryny, bezprawnie narusza prawa autorskie do utworu i życzysz sobie usunięcia materiału rzekomo naruszającego, następujące informacje w formie pisemnego powiadomienia (zgodnie z do 17 USC § 512(c)) muszą być dostarczone:

  • Twój fizyczny lub elektroniczny podpis;
  • identyfikacja prac chronionych prawami autorskimi, które według Ciebie zostały naruszone;
  • identyfikacja materiału w naszych usługach, który Twoim zdaniem narusza prawo i którego usunięcia żądasz;
  • wystarczające informacje, aby umożliwić nam zlokalizowanie takich materiałów;
  • Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;
  • oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że korzystanie z materiałów budzących zastrzeżenia jest niedozwolone; oraz
  • oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i pod groźbą krzywoprzysięstwa, że ​​jesteś właścicielem praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone lub że masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Należy pamiętać, że zgodnie z 17 USC § 512 (f) wszelkie wprowadzenie w błąd co do istotnych faktów w pisemnym powiadomieniu automatycznie powoduje odpowiedzialność strony składającej skargę za wszelkie szkody, koszty i honoraria adwokackie poniesione przez nas w związku z pisemnym powiadomieniem i zarzutem naruszenie praw autorskich.

Ogólne

Niniejsze Warunki podlegają sporadycznym zmianom, a jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, możemy powiadomić Cię, wysyłając wiadomość e-mail na ostatni podany przez Ciebie adres e-mail i/lub umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o zmianach na naszym Strona. Jesteś odpowiedzialny za podanie nam swojego najbardziej aktualnego adresu e-mail. W przypadku, gdy ostatni podany przez Ciebie adres e-mail jest nieważny, wysłanie przez nas wiadomości e-mail zawierającej takie zawiadomienie będzie stanowiło skuteczne powiadomienie o zmianach opisanych w zawiadomieniu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków zaczną obowiązywać najwcześniej trzydzieści (30) dni kalendarzowych po wysłaniu przez nas zawiadomienia e-mailem lub trzydzieści (30) dni kalendarzowych po opublikowaniu przez nas powiadomienia o zmianach w naszej Witrynie. Zmiany te wejdą w życie natychmiast dla nowych użytkowników naszej Witryny. Dalsze korzystanie z naszej Witryny po powiadomieniu o takich zmianach będzie oznaczać, że akceptujesz takie zmiany i wyrażasz zgodę na związanie się warunkami takich zmian.

Rozstrzyganie sporów

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Umową arbitrażową. Jest to część Twojej umowy z Firmą i wpływa na Twoje prawa. Zawiera procedury OBOWIĄZKOWEGO WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU ORAZ ZRZECZENIE SIĘ POZWU ZBIOROWEGO.

Obowiązywanie umowy o arbitraż. Wszelkie roszczenia i spory związane z Warunkami lub korzystaniem z jakiegokolwiek produktu lub usługi dostarczanej przez Firmę, których nie można rozstrzygnąć nieformalnie lub w sądzie ds. Drobnych roszczeń, będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu na zasadzie indywidualnej, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy arbitrażowej. O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie postępowania arbitrażowe będą prowadzone w języku angielskim. Niniejsza Umowa arbitrażowa ma zastosowanie do Ciebie i Firmy, a także do wszelkich podmiotów zależnych, podmiotów stowarzyszonych, agentów, pracowników, poprzedników w interesie, następców i cesjonariuszy, a także wszystkich upoważnionych lub nieupoważnionych użytkowników lub beneficjentów usług lub towarów dostarczanych na podstawie Warunków.

Wymóg powiadomienia i nieformalne rozstrzyganie sporów. Zanim którakolwiek ze stron będzie mogła wystąpić o arbitraż, strona musi najpierw wysłać drugiej stronie pisemne zawiadomienie o sporze opisujące charakter i podstawę roszczenia lub sporu oraz żądane zadośćuczynienie. Zawiadomienie do Spółki należy wysłać na adres: legal@exospecial.com. Po otrzymaniu Powiadomienia Ty i Firma możecie podjąć próbę rozwiązania roszczenia lub sporu w sposób nieformalny. Jeśli Ty i Spółka nie rozwiążecie roszczenia lub sporu w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania Zawiadomienia, każda ze stron może rozpocząć postępowanie arbitrażowe. Kwota jakiejkolwiek oferty ugody złożonej przez którąkolwiek ze stron nie może zostać ujawniona arbitrowi, dopóki arbiter nie określi kwoty orzeczenia, do której uprawniona jest każda ze stron.

Zasady arbitrażu. Arbitraż zostanie wszczęty przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe, uznanego dostawcę alternatywnego rozstrzygania sporów, który oferuje arbitraż zgodnie z postanowieniami niniejszej sekcji. Jeżeli AAA nie jest dostępne do arbitrażu, strony zgadzają się wybrać alternatywnego Dostawcę ADR. Zasady Dostawcy ADR regulują wszystkie aspekty arbitrażu, z wyjątkiem sytuacji, w których zasady te są sprzeczne z Warunkami. Zasady arbitrażu konsumenckiego AAA regulujące arbitraż są dostępne online na stronie ADR.org lub dzwoniąc do AAA pod numer 1-800-778-7879. Arbitraż będzie prowadzony przez jednego, neutralnego arbitra. Wszelkie roszczenia lub spory, w których łączna kwota żądanego odszkodowania jest mniejsza niż dziesięć tysięcy dolarów amerykańskich (10,000.00 10,000.00 USD), mogą być rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu nieopartego na wyglądzie, według uznania strony domagającej się zadośćuczynienia. W przypadku roszczeń lub sporów, w których łączna kwota żądanego odszkodowania wynosi dziesięć tysięcy dolarów amerykańskich (100 2,500.00 USD) lub więcej, prawo do przesłuchania zostanie określone w regulaminie arbitrażowym. Każde przesłuchanie odbędzie się w miejscu w promieniu XNUMX mil od miejsca zamieszkania, chyba że mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi i strony nie postanowią inaczej. Jeśli mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi, arbiter powiadomi strony z odpowiednim wyprzedzeniem o dacie, godzinie i miejscu wszelkich rozpraw ustnych. Wszelkie orzeczenie w sprawie orzeczenia wydanego przez arbitra może zostać wniesione do dowolnego sądu właściwej jurysdykcji. Jeśli arbiter przyzna Ci nagrodę wyższą niż ostatnia oferta ugodowa, którą Firma złożyła Ci przed wszczęciem arbitrażu, Firma wypłaci Ci większą z tych nagród lub XNUMX XNUMX USD. Każda ze stron ponosi własne koszty i wydatki wynikające z arbitrażu oraz pokrywa równą część opłat i kosztów Dostawcy ADR.

Dodatkowe zasady arbitrażu opartego na braku wyglądu. W przypadku wyboru arbitrażu bez stawiennictwa, arbitraż będzie prowadzony przez telefon, online i/lub wyłącznie na podstawie pisemnych oświadczeń; konkretny sposób zostanie wybrany przez stronę wszczynającą arbitraż. Arbitraż nie obejmuje osobistego stawiennictwa stron lub świadków, chyba że strony uzgodniły inaczej.

Limity czasowe. Jeśli Ty lub Firma będziecie dążyć do arbitrażu, postępowanie arbitrażowe musi zostać wszczęte i / lub zażądane w terminie przedawnienia i w jakimkolwiek terminie wyznaczonym zgodnie z Zasadami AAA dla danego roszczenia.

Urząd Arbitra. W przypadku wszczęcia arbitrażu arbiter zadecyduje o prawach i zobowiązaniach Państwa i Spółki, a spór nie zostanie skonsolidowany z żadnymi innymi sprawami ani połączony z innymi sprawami lub stronami. Arbiter będzie uprawniony do składania wniosków o rozpatrzenie całości lub części roszczenia. Arbiter ma prawo przyznać odszkodowanie pieniężne oraz przyznać wszelkie niepieniężne środki zaradcze lub ulgi dostępne dla osoby zgodnie z obowiązującym prawem, Zasadami AAA i Warunkami. Arbiter wydaje pisemny wyrok i oświadczenie orzekające opisujące istotne ustalenia i wnioski, na których opiera się wyrok. Arbiter ma takie same uprawnienia do indywidualnego przyznawania ulg, jakie miałby sędzia sądu. Orzeczenie arbitra jest ostateczne i wiążące dla Ciebie i Spółki.

Zrzeczenie się procesu przysięgłych. NINIEJSZYM STRONY ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA KONSTYTUCYJNEGO I USTAWOWEGO DO WSTĄPIENIA DO SĄDU I ROZPRAWY PRZED SĘDZIĄ LUB SĄDEM PRZYSIĘGŁYM, zamiast tego wybierają, że wszystkie roszczenia i spory będą rozstrzygane w drodze arbitrażu na podstawie niniejszej Umowy Arbitrażowej. Procedury arbitrażowe są zazwyczaj bardziej ograniczone, wydajniejsze i tańsze niż przepisy obowiązujące w sądzie i podlegają bardzo ograniczonej kontroli sądowej. W przypadku powstania sporu między Tobą a Firmą w jakimkolwiek sądzie stanowym lub federalnym w sprawie o zwolnienie lub wyegzekwowanie orzeczenia arbitrażowego lub w inny sposób, TY I FIRMA ZRZEKASZ SIĘ WSZYSTKICH PRAW DO ROZPRAWY Z SĄDZIAMI, zamiast tego decydując, aby spór został rozstrzygnięty przez sędziego.

Zrzeczenie się roszczeń grupowych lub skonsolidowanych. Wszystkie roszczenia i spory w zakresie niniejszej umowy arbitrażowej muszą być rozstrzygane indywidualnie, a nie na zasadzie grupowej, a roszczenia więcej niż jednego klienta lub użytkownika nie mogą być przedmiotem arbitrażu lub postępowania sądowego wspólnie lub skonsolidowanego z roszczeniami jakiegokolwiek innego klienta lub użytkownika.

Poufność. Wszystkie aspekty postępowania arbitrażowego są ściśle poufne. Strony zgadzają się zachować poufność, chyba że prawo stanowi inaczej. Niniejszy ustęp nie stanowi przeszkody dla strony w przedłożeniu sądowi jakichkolwiek informacji niezbędnych do wyegzekwowania niniejszej Umowy, wyegzekwowania orzeczenia arbitrażowego lub uzyskania nakazu sądowego lub słusznego zadośćuczynienia.

Rozłączność. Jeśli jakakolwiek część lub części niniejszej Umowy arbitrażowej zostaną uznane z mocy prawa za nieważne lub niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji, wówczas taka konkretna część lub części nie będą miały mocy i skutków i zostaną zerwane, a pozostała część Umowy zostanie nadal z pełną mocą i skutkiem.

Prawo do zrzeczenia się. Wszelkie prawa i ograniczenia określone w niniejszej Umowie arbitrażowej mogą zostać zniesione przez stronę, przeciwko której dochodzone jest roszczenie. Takie zrzeczenie się nie uchyla ani nie wpływa na żadną inną część niniejszej Umowy arbitrażowej.

Przetrwanie umowy. Niniejsza Umowa Arbitrażowa będzie obowiązywać po zakończeniu Twojej relacji z Firmą.

Mały sąd roszczenia. Niemniej jednak, zarówno Ty, jak i Firma, możecie wnieść indywidualną sprawę do sądu ds. Drobnych roszczeń.

Nadzwyczajna pomoc słuszna. Tak czy inaczej, każda ze stron może zwrócić się do sądu stanowego lub federalnego o nadzwyczajne sprawiedliwe zadośćuczynienie w celu utrzymania status quo w toku arbitrażu. Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych nie będzie uważany za zrzeczenie się jakichkolwiek innych praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy arbitrażowej.

Roszczenia niepodlegające arbitrażowi. Niezależnie od powyższego, roszczenia o zniesławienie, naruszenie ustawy o oszustwach komputerowych i nadużyciach oraz naruszenie lub sprzeniewierzenie patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub tajemnic handlowych drugiej strony nie podlegają niniejszej Umowie arbitrażowej. W każdym przypadku, gdy powyższa Umowa Arbitrażowa zezwala stronom na prowadzenie postępowania sądowego, strony niniejszym zgadzają się poddać w takich celach osobistej jurysdykcji sądów znajdujących się w stanie Luizjana.

Witryna może podlegać prawom kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych i może podlegać przepisom eksportowym lub importowym w innych krajach. Zgadzasz się nie eksportować, reeksportować ani nie przekazywać, bezpośrednio ani pośrednio, jakichkolwiek danych technicznych ze Stanów Zjednoczonych uzyskanych od Firmy ani jakichkolwiek produktów wykorzystujących takie dane, z naruszeniem przepisów lub regulacji eksportowych Stanów Zjednoczonych.

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz zgłaszać skargi do Działu Obsługi Zażaleń Wydziału Produktów Konsumenckich Kalifornijskiego Departamentu Spraw Konsumenckich, kontaktując się z nimi pisemnie pod adresem 400 R Street, Sacramento, CA 95814.

Komunikacja elektroniczna. Komunikacja między Tobą a Firmą odbywa się drogą elektroniczną, niezależnie od tego, czy korzystasz z Witryny, wysyłasz nam e-maile, czy Firma publikuje ogłoszenia na Witrynie lub komunikuje się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dla celów umownych, (a) wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości od Spółki w formie elektronicznej; oraz (b) zgadzają się, że wszystkie warunki, umowy, zawiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które Firma przekazuje Państwu drogą elektroniczną, spełniają wszelkie zobowiązania prawne, które takie komunikaty spełniałyby, gdyby były w formie papierowej.

Całość warunków. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między Tobą a nami dotyczącej korzystania z Witryny. Nasze niewykonanie lub nieegzekwowanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie działać jako zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia. Tytuły sekcji w niniejszych Warunkach służą wyłącznie wygodzie i nie mają skutków prawnych ani umownych. Słowo „w tym” oznacza „w tym bez ograniczeń”. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną nienaruszone, a nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zmodyfikowane tak, aby było ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Twoja relacja z Firmą jest relacją niezależnego kontrahenta i żadna ze stron nie jest agentem ani partnerem drugiej. Niniejsze Warunki oraz zawarte w nich prawa i obowiązki nie mogą być cedowane, podzlecane, delegowane lub w inny sposób przekazywane przez Ciebie bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, a wszelkie próby cesji, podwykonawstwa, delegacji lub przeniesienia z naruszeniem powyższego będą nieważne i próżnia. Spółka może dowolnie przypisywać niniejsze Warunki. Warunki określone w niniejszych Warunkach są wiążące dla cesjonariuszy.

Informacje o znakach towarowych. Wszystkie znaki towarowe, logo i znaki usługowe wyświetlane w Witrynie są naszą własnością lub własnością innych osób trzecich. Nie wolno używać tych Znaków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody lub zgody takiej osoby trzeciej, która może być właścicielem Znaków.

Informacje kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej polityki, prosimy o kontakt legal@exospecial.com kiedykolwiek.